työhyvinvointikaista Seija Strömberg
 

Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Ihminen on kiinnostava, yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Työtä tekevän ihmisen jaksaminen, työssä viihtyminen ja työtyytyväisyys ansaitsevat huomiomme. Ihminen on työyhteisönsä tärkein voimavara! Ratkaisukeskeisen työnohjauksen tavoitteena on yhteistuumin ratkaista työn tekemisen ja työnilon esteenä olevia asioita. Ryhmä itse määrittelee kulloisenkin työnohjausprosessin tavoitteet omista tarpeistaan käsin:

 • ihmisten erilaisuuden hyväksyminen
 • supportiivisuus ja vahvuuksien hyödyntäminen
 • tavoitteellisuus ja pienin askelin eteneminen
 • etsitään ratkaisuja, ei syyllisiä
 • yhteistoiminnallisuus ja osallistavuus.

Työnohjausprosessin optimaalinen tuloksellisuus saavutetaan, kun osallistujat lähtevät mukaan asenteella: Minun ei ole pakko, vaan saan olla mukana!

Työyhteisöjen kehittämispalvelut

Laajemmissa organisaatioiden kehittämishankkeissa ydinosaamistani ovat henkilöstön yhteistoiminnallinen kehittäminen, dialoginen johtaminen sekä tuloksellisuuden ja tehokkuuden parantaminen työhyvinvointiin vaikuttamisen avulla. Olen ollut mukana mm. seuraavissa hankkeissa:

 • Seniorikodin käytännön työn suunnittelun ja organisoinnin kehittäminen.
 • Kaupungin vanhus- ja kehitysvammapalvelujen valmennus työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen liittyvissä asioissa.
 • Voimakkaasti kasvaneen työyhteisön johdon ja lähiesimiestason valmennus organisoimaan ja toteuttamaan yhteistoiminnallista, innovatiivista toimintaa ja tuloksellista työhyvinvointia.
 • Kaupungin monipuolisten palvelukeskusten esimiesten tukeminen ja valmennus dialogisessa johtamisessa.
 • Rehtoreiden, opettajien ja koulun muun henkilöstön sparraaminen ja työnohjaus kahden erityiskoulun yhdistyessä yhdeksi erityiskouluksi.
 • Veso-päivät kouluissa.
 • YKT-valmennus.

Koulutus ja konsultointi

Työyhteisötaidot: Työyhteisön tarpeiden ja toiveiden mukaisesti luento- ja koulutustilaisuuksia mm. esimies- ja alaistaidoista, työtyytyväisyydestä ja työssäjaksamisesta, pelisääntöjen ja puuttumisen polun laatimisesta, palautekulttuurista, työyhteisön ilmapiiriin vaikuttavista tekijöistä, esimiestyöstä jne.

Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot: Työnohjausprosessiin on mahdollista liittää Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitovalmennus DiSC, joka auttaa osallistujia ymmärtämään sekä omaa tapaa käyttäytyä että muiden erilaisia käyttäytymistyylejä. Valmennus antaa konkreettisia työkaluja, joiden avulla voi mukauttaa omia toimintatapojaan ja oppia hyväksymään erilaisuutta. Valmennuksen laajuus räätälöidään organisaation ja osallistujien tarpeiden mukaan. Lisätietoja DiSC-valmennuksesta...